KVKK ve Aydınlatma Metni

KVKK METNİ !

DMT Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Kişisel Veri Koruma Açıklaması

DMT Sigorta, sigorta aracılığı sektörünün güvenilir bir aktörü olarak faaliyet göstermekte ve siz müşterilerimizin güveni ile her gün daha da büyümektedir. Faaliyetlerimiz kapsamında işin gereği sizlerin bazı kişisel verileri toplanabilmektedir. Bu konuda özellikle vurgulamamız gereken husus, sizlere ait kişisel verileri ve özel bilgilerinizi korumak için azami özeni gösterdiğimizdir. Bu nedenle web sayfamızı/internet sitemizi/ofisimizi ziyaretinizde yada telefon ile bizlerle yaptığınız görüşmelerinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. Web sayfamızı/internet sitemizi ziyaret ettiğinizde yada ofiste ve telefon ile bizlerle yaptığınız görüşmelerinizde sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinde size ait kişisel alanınızın korunması bizim için asıldır. Bu işlemler sırasında kaydedilen kişisel bilgiler,Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir.Şirketimiz, sizlerden alınan kişisel verilerin korunması konusunda gerekli tedbirleri almaktadır. Aynı şekilde çözüm ortakları ile iş yaparken aynı tedbirlerin alınmasını temin etmektedir.
I. Kişisel verileri işlemeye ilişkin ilkelerimiz DMT Sigorta olarak;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.

II. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK) 10’uncu maddesi verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’dür. KVK hükümlerine göre DMT Sigorta, ‘veri sorumlusu’dur.Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü,‘veri sahiplerini’, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. DMT Sigorta olarak bütün ziyaretçilerimize aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

III. Veri Sorumlusunun Kimliği: KVK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, web sayfasınız ziyaret ettiğiniz şirketimizdir.

IV. Veri İşleyen KVK.m.3’e göre, Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

V. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları Verileriniz, DMT Sigorta’da ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir. DMT Sigorta Kişisel verileriniz KVK’daki ilkeler doğrultusunda; - DMT Sigorta tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması; - DMT Sigorta tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; - Veri güvenliğinin sağlanması, - Sizlere daha iyi hizmet sunulması için sigorta tekliflerinin oluşturulması sırasında sigorta ve reasürans şirketleri ile paylaşılmaktadır.

VI. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Şirketimizde KVK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde işlenir. Açıklamamızın başında belirtildiği üzere sınırlı sayıda elde edilen kişisel veriler, şirketimizin çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir. Bu kapsamda sigorta ettirenlerden alınan kişisel veriler, teklifin oluşturulabilmesi için sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ile ve reasürans aracıları ile paylaşılmaktadır. Bu paylaşım, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar: Sigorta Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere yurt içi ve yurt dışında çalıştığımız reasürans şirketleri, broker şirketler, acenteler, asistans şirketler, aktüerya şirketleri, danışmanlık aldığımız medikal şirketler, ekspertiz şirketleri, tedarikçi şirket ve firmalar, trafik müşavirliği şirketleri, anlaşmalı servisler, araştırma şirketleri, sağlık sigortası kapsamında hastaneler, sigorta şirketleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile sigortacılık faaliyetini yürütmek için çalıştığımız tüm şirket ve firmalar; Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Tramer) gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı, yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı sigorta şirketleri ve diğer 3. kişilerdir. VI. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla DMT Sigorta tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VII. Kişisel Veri Sahibinin Hakları: KVK.m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır.

Kendinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,hakkına sahipsiniz.

VIII. Verilerinizi Kullanma Alanlarımız Sınırlı şekilde elde edilen kişisel veriler, sadece DMT Sigorta’nın iştigal konusu faaliyetleri icra etmek için kullanılmaktadır. Bu faaliyetler sigorta, sigorta aracılığı ve reasürans işlemleri ile sınırlı kalmaktadır.

IX. Nasıl Koruyoruz? DMT Sigorta tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

X. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde lütfen şirketimize başvurunuz. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Eskişehir Web Tasarım